Badebroen nær centrum

Trykkerdammens Brolaug

VEDTÆGTER                                                                                                            

Trykkerdammens Brolaug

§1
Trykkerdammens Brolaug er stiftet 27. august 2014 og har hjemsted i Helsingør Kommune.

§2
Trykkerdammens Brolaug´s formål er at tilvejebringe og vedligeholde en badebro med offentlig adgang, ved Trykkerdammen/Strandvejen, Helsingør, og i samarbejde med andre brugergrupper at sikre god vedligeholdelse af broen samt omkringliggende strandareal.

§ 3
Brolauget optager fortrinsvis medlemmer fra Helsingør Kommune, samt medlemmer med specielle brugerinteresser, f. eks dykkere. Indmeldelse foregår ved udfyldelse og indsendelse af blanketten på foreningens hjemmeside eller ved personlig henvendelse til formanden. Kommunikationen imellem foreningen og medlemmerne foregår med e-mail.

§ 4
Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling og forfalder til betaling inden udgangen af februar måned, samme år. Indbetaling af kontingent sker til foreningens bank, Nykredit, med angivelse af medlemmets fulde navn.

Medlemmer, der ikke har betalt kontingent rettidigt, betragtes som udmeldte.

§ 5
Brolaugets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.  Brolaugets bestyrelse aflægger et revideret regnskab til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

§ 6
Trykkerdammens Brolaug ledes af en bestyrelse på 5 personer inklusive formanden. Formanden er på valg i lige år og kassereren er på valg i ulige år. 
3 bestyrelesmedlemmer, 2 suppleant, 1 revisor og en revisorsuppleant vælges hvert år. Genvalg kan finde sted. Sker der afgang i årets løb indtræder suppleanterne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er mindst 3 medlemmer til stede. Bestyrelsesbeslutninger træffes ved almindeligt stemmeflerhed.

Kassereren forestår daglig bogføring, og opstiller og fremlægger et revideret regnskab for den årlige generalforsamling. Kassereren fremlægger i oversigtsform regnskabet ved bestyrelsesmøder. Brolaugets midler anbringes i bank, sparekasse eller let omsættelige værdipapirer. Brolaugets revisor har ret til at gennemgå foreningens regnskaber og kassebeholdning til enhver tid.

§ 7

Trykkerdammens Brolaug tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. eller 3 medlemmer af bestyrelsen i forening. Bestyrelsen træffer aftaler om drift og vedligehold af broen.

§ 8                                                                                                        Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker med mindst 2 ugers varsel ved email til medlemmerne. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Dagsordenen skal mindst omfatte:
· Valg af dirigent
· Aflæggelse af bestyrelsens beretning og generalforsamlingens godkendelse heraf
· Aflæggelse og godkendelse af regnskab
· Behandling af fremsatte forslag
· Behandling af budget, herunder fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.
· Valg til bestyrelsen, herunder

  • a) valg af formand i lige år,
  • b) valg af kasserer i ulige år,
  • c) valg af 3 bestyrelsesmedl.
  • d) 2 suppleanter
  • e) 1 revisor og 1 revisorsuppleant

· Eventuelt

Ved afstemninger gælder almindeligt stemmeflertal. Der kan stemmes ved skriftlige fuldmagter, idet et medlem højst kan have 2 fuldmagter.

Til vedtagelse af Brolaugets opløsning kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 3⁄4 af de tilstedeværende stemmer afgives for forslaget.

Er den indkaldte generalforsamling ikke beslutningsdygtig, men er forslaget vedtaget med 3⁄4 af de tilstedeværende stemmer, indkaldes inden 3 uger en ny generalforsamling med mindst 2 ugers varsel med e-mail til medlemmerne. Vedtagelse eller forkastelse af forslaget sker ved almindelig stemmeflerhed.

Brolaugets aktiver afhændes under overholdelse af eventuelle aftaler mellem Brolauget  og Helsingør Kommune. Den ordinære generalforsamling vedtager et ordensreglement.

§ 9
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsesbeslutning eller efter skriftlig begæring fra mindst 30 % af de stemmeberettigede medlemmer. En sådan begæring skal indeholde angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal senest 2 uger efter modtagelsen af begæringen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 2 ugers varsel ved email til medlemmerne.

Vedtaget på Trykkerdammens Brolaug´s stiftende generalforsamling d. 27. august 2014, og med ændringer på den ordinære generalforsamling d. 11. spetember 2018